گچ معمولی (ساختمانی)

گچ معمولی (ساختمانی)

اين محصول با دانه بندی و گيرش مناسب قابليت كاربرد در طاق های ضربی، ديوارهای تيغه ای، قالب گيری و زير كاری را دارد.

Image
Image
Image
Image

موقعیت کارخانه

تماس سریع